Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie hasičského sboru od založení do roku 1990

4. 8. 2009

P A M Ě T I C E

 

Malá vesnička v srdci Prácheňského kraje. Jediná tohoto jména v Čechách. Původ jména Pamětic je odvozován od staročeského názvu „Ves lidí Pamětových“, z příjmení Paměta.

 

První písemná zmínka o vesnici se zachoval z roku 1323, kdy PAMYETICE jsou uváděny jakou součást panství zvíkovského.

 

Dále plynula léta a staletí.  V obci se žilo tak, jako v jiných krajích. Jednou lépe, jindy zase hůře. Střídali se zde majitelé i války. Obyvatele sužovaly požáry, při nichž přicházeli o veškerý svůj majetek, v mnoha případech i o své nejbližší. Lidé ve vsi se zamýšleli nad ochranou svých životů i těžko nabytého majetku a proto v roce 1896 zakládají – Sbor dobrovolných hasičů.

 

Čest všem minulým, přítomným i budoucím jeho členům !

 

Čest a sláva těm, kteří sboru pomáhali, pomáhají a podporovati jej budou. Vždyť staré hasičské krédo:


„Bohu ku cti, bližnímu k obraně, vlasti ku slávě“

 

Stále platí a jiná morálka na tomto světě snad ani neexistuje.

  

  

Sbor dobrovolných hasičů Pamětice 1896-2006

 

Založení sboru:

 

Dne 4. října 1896 se sešla ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů spojených obcí Pamětice, Dubí Hora, Drhovle a Brloh na „Hořejší“ hospodě v Paměticích.

 

 

Zakládající členové:

 

František Bláha, Pamětice 26                                      Josef Jelínek, Pamětice 51

Josef Douša, Brloh 11                                                 František Čížek,Pamětice 29

Alois Procházka, Drhovle                                           Josef Kropáček, Pamětice 28

František Hermach, Pamětice 23                                 Josef  Čacha, Pamětice 21

Alois Hoch, Drhovle                                                   Václav Pešta, Pamětice 45

Josef Doucha, Pamětice 20                                         Václav Váca, Pamětice 9

František Pirný, Brloh 19                                            Tomáš Bárta, Pamětice 5

Josef Bárta, Dubí Hora 42                                          František Minář

Josef Němeček, Pamětice 1                                        Josef Bláha, Dubí Hora 6

Václav Bláha, Pamětice 19                                          Václav Vaizar, Drhovle 12

Josef Bláha, Brloh 1                                                    Václav Šouba, Pamětice 37

Jan Němeček, Pamětice 17                                         Josef Bláha, Pamětice 44

 

Předmětem schůze byla volba výboru hasičského spolku na tři léta. Schůzi předsedal

p. František Bláha – starosta obce Pamětice. Volba úředně vykonána a zvoleni byli:

 

předseda:                     František Bláha, rolník, Pamětice 26

náměstek:                    Josef Douša, rolník, Brloh 11

velitel:                          Alois procházka, učitel, Drhovle

podvelitel:                    František Hermach , rolník, Pamětice 23

jednatel:                       Alois Hoch, učitel, Drhovle

pokladník:                    Josef Douch, rolník, Pamětice 20

4 výborové:                 František Pirný, rolník, Brloh 19

                                   Josef Bárta, rolník, Dubí Hora 42

                                   Josef Němeček, rolník, Pamětice 1

                                   Václav Bláha, rolník, Pamětice 19

revizoři:                        Josef Bláha, Brloh 7

                                   Jan Němeček, rolník, Pamětice 17

 

Z volných návrhů žádáno, aby společnosti v obcích spolku pojišťující spolu s jinými korporacemi blízkými, požádány  byly o příspěvky na výzbroj a hasidla. Na schůzi spolkového výboru 15. listopadu 1896 projednáno pojištění proti ohni a krupobití – dohodnuto, aby podmínky byly prověřeny. Z předložených vzorků plátna, bylo vybráno plátno fy Liznar a Krauser – tkalcovna v Dobrušce. Plátno se vezme na úvěr.

 

 

Výběr výzbroje:

sekyry se nabídl dodati kovář p. Jelínek po 1 zl. 15 kr.i s topůrky. V okolních sborech se poptat na ceny za pásy a helmy – přinésti ukázku. Zakoupení 1 harcovky a 2 trubek pro velitele a podvelitele, dále nakoupení 1 žebříku s háky 4m dlouhý. Na první valné hromadě 29.11.1896 se členové rozhodli pro kožené helmy bez lvíčků k podbradku a bez kovových štítků na helmu (kovové štítky s nápisem  „Sbor Pamětice“ se zakoupí v Písku). Navrženo a schváleno, aby obchůzku členů na schůze obstarával obecní posel za 50 kr. Opasky pro velitele a náměstka od fy Směkal, 5 opasků lezeckých se dají zhotoviti u sedláře na Dubí Hoře. Ostatní opasky se zhotoví doma, koupí se potřebný popruh červeno-bílý režný.

  

 

První roky po založení sboru:

 

/Výpisy z protokolů a zápisů ze schůzí sboru/

 

1897

Sbor přistoupil k župě Horažďovické. Na výborové schůzi 31.1. ustanoveno uspořádati spolkový ples a to 17.2.1897 v „Dolejší“ hospodě v Paměticích. Nechat natisknout 200 ks pozvánek. Na mimořádné valné hromadě 25.2. v „Hořejší“ hospodě byl schválen

 „Domácí řád“ a každému členu bude předán. Předány pracovní obleky hasičské spolu s opaskem, sekyrou a přilbou.

Usneseno uspořádat 28.2. na zdar a rozkvět sboru mši svatou v kapli v Drhovli, kde se spolek ve stejnokroji zúčastní. Byla zakoupena píšťalka a povelka za 9 zl. 85 kr. Odznaky si každý zakoupí sám. Řešeny byly některé přestupky proti kázni při požáru v Chlaponicích.

Svěcení stříkačky ustanoveno na den sv. Petra a Pavla 29.7. Kmotrou byla paní Bláhová, která sáhla hluboko do kapsy. Sbor se zúčastnil 12.9. veřejného vystoupení v Oseku v hojném počtu členů. Na schůzi 7.11. učiněn návrh na zhotovení tabulky „Přípřež k ohni“ (nechá zhotovit obec), zakoupení dvou luceren na předek stříkačky a žebříku ku stříkačce.

 

1898

Uspořádán hasičský ples opět v „Dolejší“ hospodě. 9.6. na výborové schůzi usneseno a přijato: ..kdo se 3x po sobě bez řádné omluvy nedostaví ku cvičení, má býti se sboru vyloučen. Sbor se  zúčastnil na veřejném cvičení v Radobytcích a Zlivicích, doma potom oslav „Božího těla a vzkříšení „ a pomohl při likvidaci požáru ovčína.

 

 

 

1899 – 1900

V roce 1899 ze zápisu jednatele p. Hocha: ...Naše sekery a stříkačka hasičská klidně odpočívaly. Podáme žádost panu Jiřímu z Lobkovic na ponechání vhodného místa na leziště a 27.7.1899 uzavřena úmluva.

Sbor podal žádost k Jeho Veličenstvu císaři o podporu a došla záporná odpověď bez udání  důvodu. 7.6.1899 dává zemský výbor 60 zl. na splacení dluhu za stříkačku. účast na valné hromadě ve Strakonicích.

 

Léta 1901 – 1910

 

1901

15.11. vzdává se funkce jednatel A. Hoch, zvolen Josef Koudelka, učitel. Bývalý jednatel

A. Hoch obdržel čestný diplom. Četařem stříkačníků se stává F. Čížek.

 

1902

Novým jednatelem zvolen Josef Bláha čp. 44. Účast na oslavách Božího těla s hudbou,

sv. Floriána a 22.6. veřejné vystoupení v Jemnicích. Pomoc při požárech 8.7. v Šamonicích a 30.8 v Kožlí. Za účinnou pomoc při těchto požárech obdržel sbor 10 korun odměny od banky Slavie. Při valné hromadě podán návrh na vyhoštění sboru Brloh ze sboru Pamětického a zároveň změnit stanovy.

 

1903

Objednány 3 díly hadic konopnejch.Četař Čížek navrhuje, aby slavný obecní úřad nechal zhotovit kůlnu na stříkačku. Přístroj do kouře je uschován u podvelitele.

Účast na oslavách Božího těla a sv. Floriána. Na schůzi 9.12. uvedeno ve zprávě, že se celý rok necvičilo se stříkačkou.

 

1904

účast na Vzkříšení Páně a slavnosti sv. Floriána, dále na župním sjezdu v Radomyšli. Pomoc při požáru v Nových Kestřanech. V jednatelské zprávě poděkování za bratrské jednání členů. Usneseno: nikomu nepůjčovat stříkačku ku čerpání vody.

Opět podán návrh na postavení kůlny.

 

1905

Účinkování při  požárech v Šamonicích a na Dubí Hoře, za což bylo sboru poděkováno. účast na uvítání J.V. císaře v Písku. Změna stanov dle ZúHJ (Zemská ústřední hasičská jednota).

František Hermach ustanoven dozorcem náčiní. Při valné hromadě napomenut pomocný.

 

1906

účast na církevních slavnostech, 8.7. Župní sjezd v Putimi. Pomoc při požáru v Předoticích (pochvala + 50 korun odměna). 18.11. ustanovení Župy písecké, kam má sbor vyjížděti k požárům: Čížová, Bošovice, Zlivice, Borečnice, Křešice, Kožlí, Podolí Holušice, Dobešice, Dubí Hora, Třebkov, Malá Turná, Osek, Petrovice, Jemnice, Brloh, Drhovle, Mlaka, Chlaponice,  Mladotice a Krašovice.

 

1907

Aklamací zvolen jednatelem Fr. Čížek, četařem stříkačníků A. Felbáb. Při valné hromadě 22.12. rok hodnocen jako takřka kritický – pomoc při 7 požárech, kde se sbor proslavil svojí ochotou a vytrvalostí.

 

1908

Odměna 40 korun za pomoc při požárech ve Vatkovicích a Bošovicích. účast na sjezdech župy v Semicích, svěcení stříkačky v Chlaponicích a slavností církevních.

 

1909

Rok bohatý na činnost. V Paměticích uspořádán sjezd písecké župy 26.9. s účastí 24 sborů s 214 členy. Uspořádáno: mše svatá v kapli v Drhovli, školní cvičení se stříkačkami a žebříky, poplašné cvičení místního sboru (pochvala přihlížejících), řádná valná hromada, společný oběd, odpoledne zahradní koncert, večer taneční zábava. Přítomné obsluhovaly místní dívky v krojích. Vedení župy poděkovalo za vzorné uspořádání sjezdu.

Ant. Felbáb jmenován čestným členem s udělením „Čestného diplomu“.

 

1910

Pomoc při požáru v Mladoticích a Holušicích a hašení stohů v Kožlí a Dobešicích. účast na župním sjezdu v Dobevi.

 

 

Léta 1911 - 1920

 

1911

Slavnostní vystoupení na župním sjezdu ve V. Nepodřicích a sjezdu župy horažďovické ve

V. Turné, při církevních slavnostech, pomoc při požáru v Šamonicích.

 

1912

Na župním sjezdu v Karlově, krajinském sjezdu v Písku. Družstvo pamětického sboru zvítězilo v Písku při lezecké soutěži a získalo Čestný diplom za 1. místo. Zásluhu na tomto úspěchu má A. Felbáb co cvičitel a lezci, stateční to junáci J. Kadlec, F. Bláha čp. 13,

F. Vaizar a nejmladší z nich J. Švec.

Pomoc při požárech v Dubí Hoře a na panském ovčíně.

Při valné hromadě podává četař F. Bláha č. 46 návrh na sehrání divadla.

 

1913

účast na župním sjezdu ve Vráži. Byly opraveny lezecké pasy.

 

1914

Velmi smutný rok pro náš sbor, hořela chalupa Františka Němečka, při němž uhořel i sám majitel, který byl těžce nemocen. Nad touto zprávou se celý sbor zarmoutil.

Na vojnu povoláni Fr. Bláha čp. 46, F. Vaizar, J. Švec, V. Procházka, J. Plíva, F. Hrubec a F. Bláha čp. 26, které sbor velice postrádá.

 

 

1915

Získání podpory 200 korun, opravena stříkačka, zhotoveny 2 žebříky s háky, na vojnu odešli další členové F. Dubský a V. Marek. Pomoc při požáru v Dubí Hoře. Určeno, že stříkačka se zapůjčí za poplatek 3 koruny, z jiné obce pak 5 korun (členové sboru zdarma). Poté se stříkačka musí vyčistit na vlastní náklady.

 

 

1916 – 1917

V těchto letech sbor poměrně nečinný z důvodu nedostatku mladých lidí.

 

1918

Členové se začínají vracet z vojny. F. Dubský zahynul. Sbor utrpěl velkou ztrátu úmrtím nenahraditelného přítele A. Felbába, který zemřel po krátké nemoci 20. listopadu.

 

1919

Dva členové přistoupili do sboru (V. Váca a V. Sulek) a další dva se vrátili z vojny (J. Plíva a V. Procházka).

Novým velitelem zvolen Josef Jelínek. Špatná účast na cvičení – asi 1/3 členů. Provedena dražba starých hadic se ziskem 192,32 korun. účast na národní slavnosti 28.10. v Písku. Pomoc při požáru v Jemnicích.

 

1920

účast na župním sjezdu ve Vítkově – 4 čl. Jinak v tomto roce slabá činnost. Ze Zprávy jednatele ...co jest pro náš sbor nejsmutnější, že mladí sousedé a chasníci (ač je jich v obci dostatek), nepřistupují za členy a ti starší se pomalu rozcházejí a tak sbor slábne...

 

 

Léta 1921 – 1930

 

1921

Noví členové V, Doucha, F. Němeček čp. 1, F Němeček čp. 54, J Přibyl, J. Bláha čp 44. Zvýšení členských příspěvků z 1 koruny na 2 koruny. účast na župním sjezdu v Selibově a pomoc při požáru v Dubí Hoře.

10.7. odhalení pomníku padlým vojínům ve válce  v obci a na Dubí Hoře (tento pomník postaven vlastními silami).

 

1922

Založena samaritská četa, opravena stříkačka a provedeno několikrát cvičení. účast na župním sjezdu ve Smrkovicích a hasičském dnu v Písku. Postaven sušák na hadice. Požár na Dubí Hoře od blesku. Rozloučení s J. Bláhou čp. 13.

 

1923

Účast členů při rozloučení s J.Čapkem, J. Bláhou z Dubí Hory a V.Kadlecem z Drhovle. Dále účast na župních sjezdech v Chlaponicích a Jemnicích, zemského sjezdu v Praze a dvou církevních slavnostech. Byla doplněna hasičská knihovna.

 

1924

Schůzová činnost a přijetí nových členů F.Němečka čp.54 a J.Součka.

 

1925

Uspokojení – sbor se utužuje díky několika dbalejších členů. Uspořádáno několik cvičení, deputace 2 členů na zemském sjezdu v Brně. Účast na skupinovém sjezdu v Malčicích a Borečnici, též na církevních slavnostech. Pomoc při požáru v Kožlí (odměna 100 + 150 korun).

 

 

 

1926

Na mimořádné valné hromadě zvolen předsedou F. Čížek, za velitele V.Kovář. Noví členové Jos.Čapek, Jan Rataj. Po 15 letech ve funkci předsedy sboru zemřel F.Bláha čp.10 a sbor se s ním rozloučil na čížovském hřbitůvku. Účast na pohřbu župního jednatele Jana Brůžka z Písku. Bylo postaveno leziště (dříví zaplatila obec) a účast na skupinovém sjezdu v Krašovicích. Zapůjčení 200 korun na stavbu Hasičského domu v Praze.

 

1927

Vyměněna stará stříkačka. Noví členové Jar. Sláma, Vojtěch Švec, Josef Pánovec, Vojtěch Mařík, Alois Švec, Josef Vlášek, Jar. Humpál, František Čapek.

Účast na okr. sjezdech v Dobevi, Záhoří, Dědovicích a samaritánském sjezdu v Č.Budějovicích. Sbor se řídí heslem: „Bližnímu k ochraně a vlasti k oslavě“.

 

1928

Tento rok opět bohatý na činnost. Sbor uspořádal 8.července okrskový sjezd písecké župy spojený se svěcením nové motorové stříkačky. Kmotrou stříkačky byla paní Alžběta Čížková, která také přispěla do pokladny sboru.

Při této slavnosti bylo sloužena mše svatá v kapli v Drhovli a vyznamenání zasloužilých členů za 32 letou činnost: F. Čížek, J. Čacha, J.Bárta z Dubí Hory, J.Bláha čp.14 Dubí Hora, J.Vaizhar. Čestnými členy jmenováni F.Čížek, J.Bárta a V.Bláha z Dubí Hory. Bylo provedeno školní cvičení sborů Bořice a Brloh, poplachové cvičení místního sboru a sboru Brloh. Místní sbor také předvedl sekyrkové cvičení se žebříky lezecké skupiny. Během slavnosti probíhal koncert v zahradě p.Dubského, večer potom uspořádán přátelský večírek.

Účast sborů: Pamětice, Brloh, Dobev, Bořice, Radobytce, Malčice, Osek a Jemnice.

Noví členové: V.Hadač, F. Bláha čp.10, V. Pešta ml. a F. Maroušek ml. Velmi rušná valná hromada. Nový jednatel Vojtěch Švec. V tomto roce bylo 32 činných členů, 5 přispívajících a 5 čestných členů.

 

1929

Byly nakoupeny potřebné věci pro ženský odbor, provedeno poniklování sekyrek. Sbor zakoupil nové jeviště, staré bylo odprodáno do Drhovle. Veřejné vystoupení na okr. sjezdech v Bořicích, Jemnicích, Drhovli a Zlivicích. Pomoc při požárech v Brusích, Dubí hoře a Drhovli. Doprovodili jsme na poslední cestě V. Procházku, J. Bládu čp.44 a pí Němečkovou.

Noví členové: J. Vaizhar, V. Váca a F.Bláha čp.17. Na valné hromadě ve spolkové místnosti p. Sulka bylo oznámeno, že sbor má 25 činných členů, 65 přispívajících, 17 dorostů a 8 členný ženský odbor.

 

1930

Veřejné vystoupení při krajinském sjezdu samaritánském v Písku, na okrsk. sjezdu v Mladoticích a při církevních slavnostech. Dvakrát u požáru v Brusích a Brloze, kdy motorová stříkačka prokázala neocenitelné služby.

 

Léta 1931 – 1940

 

1931

Ochotníci sboru schválili v tomto roce čtyři divadelní představení (hlavně Kubatu). Bylo zakoupeno 200 m nových hadic. Staré hadice prodány za 215 Kč. Na valné hromadě 13.12. seznámení s novými stanovami. Zvolen smírčí soudce: J. Sláma, F. Bláha č.26. J. Králíček, Dubí Hora.

 

1932

Ženský sbor a žákovské družstvo na sjezdu v Radobytcích. Jednatel podává demisi – nepřijata. Na jeden rok zvolen velitelem V. Dubský, podvelitel V. Kovář. Každý člen dává 2 Kč na Hasičský dům v Praze. Uspořádán ples. Za nového člena přijat Jan Kolář.

 

1933

Ve věku 70 let umírá zakládající člen, současný předseda sboru František Čížek, který zasvětil celý život a práci myšlence hasičské.

Ze zprávy jednatelské: . . . Vzpomínky naše dnes patří Tobě, drahý bratře. Když volala nás naše harcovka k ohni, jak s uspokojením hleděl jsi na své hochy, kteří přinášeli vždy vavříny vítězství, a proto jsi je měl tak rád. Kdo by Vás chlapci, kdo by Vás neměl rád, když dovedli jste svému sboru a své obci vždycky čest udělat . . .

Členové se zúčastnili v tomto roce celé řady školení (velitelů, jednatelů, pokladníků, vzdělavatelů). Na kursu samaritském potom H. Bláhová, L. Čížková, V. Čachová a J. Hermach. Účast na sjezdu v Brloze – lezecká četa se žebříky s velmi pochvalným výsledkem. Pomoc při požáru v Třebkově. Provedena 4 taktická cvičení. V tomto roce jsme doprovodili další naše členy přisp. F. Supa, J. Veselého a J. Švece.

Na věčnou památku bratra Čížka dostal sbor název „Čížkův dobrovolný sbor hasičů v Paměticích“

Členská základna: 21 činných členů, 5 ženského odboru, 19 jinochů, 76 přispívajících členů.

 

1934

Věstník Hasičských rozhledů č. 2/1934 doporučuje oslovení členů „bratře – sestro“ – sbor přijímá. V neděli 8. července uspořádán skup. sjezd v Paměticích za účasti sborů Radobytce, Brloh, Bošovice, Mladotice, Dobev a Malčice. Za vzorné uspořádání obdržel sbor Čestný diplom a pochvalu sdělil také župní starosta br. Volp a samaritský náčelník br. Bohm. Do župního výboru jmenován br. Hermach. Navrženo pořiditi sborový album. Uspořádán večírek na rozloučení s br. Dubským – učitelem, který odchází. Br. Dubský poděkoval sboru za spolupráci. Velitelem zvolen Václav Doucha. Jinošská družina se zúčastnila krajinského sjezdu v Písku. Pomoc při požárech v Paměticích, 2x v Šamonicích, Předoticích, Drhovli a na Dubí Hoře.

 

1935

Jako každoročně uspořádán sborový ples a to v Paměticích a na Dubí Hoře. Dvakrát čerpání vody ze studny. Odstoupil velitel br. Doucha a novým zvolen br. Kovář. U příležitosti 85. narozenin pana presidenta T.G.Masaryka zapálení hranice.

Účast na odhalení pomníku A. Heydukovi v Písku. Pomoc u požáru 3x Dubí Hora, v Jemnicích a v Paměticích u Čapků. Sborovým poslem zvolen V. Váca ml.

 

1936

40 let trvání sboru

Ze zprávy jednatele: 40 let práce dobrovolné služby hasičské pro ochranu bližního, pro ochranu sousedních obcí, známe veliké dílo ve veřejném životě lidstva, neboť tato práce přinášela útěchu rozbouřeným srdcím v dobách, kdy ohrožený majetek každého jednotlivce stál na pokraji záhuby a kdy netrpělivě očekáván příchod hasiče, aby zamezil další zhoubné dílo požáru.

Za 40 let vyjeli naši borci k 56 ohňům, neznajíce neděle, neznajíce svátků ani noci a vždy ochotně a nezjištně, bez odměny, vyjeli na pomoc těm, kteří stáli na pokraji záhuby.

V tomto zemřel dlouhodobý pokladník sboru br. Josef Doucha, zakládající člen. Uspořádáno divadelní představení v Paměticích a na Nové Hospodě. 10.května vykonána přehlídka sboru Jos. Řeháčem, župním náčelníkem. Účast na požárek u Fr. Lojíka v Paměticích a Jos. Bláhy.

Stav 17 činných členů, 83 přispívajících.

 

1937

Účast na vítání presidenta E. Beneše v Písku. Uspořádány dva plesy v Paměticích a jeden na Nové Hospodě. Zakoupena státní a smuteční vlajka. Rozloučení se zemřelými členy J. Němečkem čp.1 a V. Vaizharem.

Stav 18 činných členů, 65 přispívajících.

 

1938

Hrozí příšera války, někteří bratři povoláni mobilizací. Harcovka v tomto roce neburcovala. V létě účast na pohřbu župního starosty Fr. Pecky v Písku. Účast na svěcení stříkačky v Kožlí a sjezdu v Radobytcích.

 

1939

Nové stanovy Zemské hasičské jednoty v Čechách, mimořádná valná hromada 5.3. a volba funkcionářů. Návrh uspořádat ples. Zemřeli V. Pešta, zakládající člen a J. Sláma v mladistvém věku.

 

1940

Vzhledem k zákazu nošení hasičského kroje nebyla uspořádána žádná vycházka, odpadla veřejná cvičení. Doprovodili jsme nejstaršího člena Josefa Vaizhara.

Ze zprávy jednatelské 6.1.1940: Bratři, mám k Vám jednu prosbu, buďme si bratry, jak po léta hlásá nám naše idea hasičská, obzvláště teď v nynější těžké době našeho národa . . .

 

 

 

Léta 1941 – 1950

 

1941 – 1944

Válečná léta – činnost byla minimální. V roce 1941 byl uspořádán 2x ples, 1.2. v Paměticích a 23.2. v hostinci p.Čerta na Dubí Hoře. Zemřel F. Bláha čp.46.

V dalších letech 1942 – 1944 byly uspořádány jen valné hromady.

 

1945

20. května byla mše svatá v Drhovelské kapli za osvobození naší vlasti spojeneckými armádami (účast v uniformách). Druhý den 21.5. proběhla valná hromada a na její závěr si účastníci zazpívali naši hymnu.

Rozloučili jsme se s br. Fr. Hermachem, br. J. Bláhou z Dubí Hory čp. 14. Tragicky zahynuli br. F. Němeček ml. čp.45 a V. Bláha čp.40.

 

1946

V lednu tohoto roku byl zvolen velitelem Jan Kolář, podvelitelem Václav Tůma, zbrojmistrem Václav Maroušek.

Zemřel br. Fr. Němeček st. čp.54.

50 let od založení sboru. Objednán památník od mistra Trčky z Blatné za 23 tisíc Kčs obětem fašismu. 10.6. slavnostní odhalení pomníku (celková částka 40 tisíc Kčs), čestnou stráž stáli vojáci pluku z Písku. Uspořádána mše svatá. Slavnost ukončil předseda br. Švec slovy: „Bratře Doucho, Čížku, Čapku, nepoložili jste svoje hlavy nadarmo a my slibujeme, že zůstaneme věrni Vašemu odkazu a tento památník ať hlásá budoucím lásku k vlasti, národu, za kterou jste položili to nejdražší, svoje životy. Ať tento památník jest památníkem Vaším, ale i celého našeho sboru“.

 

1947

V tomto roce bylo veliké sucho, byly prázdné studny a vodní nádrže. Byly uspořádány oslavy 50 let založení sboru 26.května. Uspořádána polní mše, položení věnců k pomníku padlých, slavnostní průvod 87 členů v krojích sborů Pamětice, Vítkov, Dobev, Jemnice, Velké Nepodřice, Sedlice, Radobytce a Brloh. Místní sbor provedl ukázku cvičení, které se divákům líbilo. Diplomy pro naše členy br. V. Vondráška, J.Peštu a J. Čachu předal Vít Lechnýř, starosta I. obvodu OHJ Písek. Večer proběhla veselice v místním hostinci, která trvala do časných ranních hodin. V tomto roce ještě účast na odhalení pomníku v Oslově a sjezdu v Radobytcích.

Rozloučili jsme se s br. J. Čachou.

V tomto roce měl sbor 17 činných a 42 přispívajících členů.

 

1948

Tento rok proběhl klidně, byl uspořádán tradiční ples a nemuseli jsme zasahovat u požáru. Členové se zúčastnili celé řady aplikačních kursů. 7. března pálena vatra na počest T.G. Masaryka.

 

1949

Účast na svěcení stříkačky v Čížové, sjezdu ve Velkých Nepodřicích a slavnost Božího Těla v Drhovli. Uspořádán ples. Rozloučili jsme se s posledním zakládajícím členem Václavem Vácou a 24 let starým nadějným členem J. Kovářem.

 

1950

Sbor vyzval MNV, aby byla navrácena berlová stříkačka a hasičská výzbroj z Dubí Hory. Nový název sboru – Místní hasičská jednota. 22.10. uspořádala Hasičský den, před tím provedena oprava hasičské zbrojnice a úprava okolí.

 

 

 

Léta 1951 – 1960

 

1951

Uspořádán ples a posvícenská zábava. 15.4. účast na pochodu míru v pracovních stejnokrojích a na oslavách 1.máje (mimo službu, která zůstala v obci). Pomoc při požáru na Dubí Hoře u p.Čalouna.

 

1952

Zemřel J. Rataj, který byl členem 25let.

 

1953

Účast při požáru v Šamonicích u p.Plzáka, pohřeb J. Vaizhara, byl členem 25 let.

 

1954

Rozdělení cvičných modrých stejnokrojů, posvícenská zábava.

 

1955 – 1956

Činnost zaměřena na schůzovou činnost včetně valných hromad, školení, posvícenská zábava. Pomoc při požáru v Chlaponicích.

 

1957

Oprava zbrojnice. Rozloučení s V. Bártou z Dubí Hory.

 

1958

Veřejné vystoupení v Šamonicích a na okresním kole v Miroticích. podána žádost o výkonější stroj.

 

1959

Okrsková soutěž ve Zlivicích a postup na okresní kolo (muži) v Miroticích. Máme z toho upřímnou radost, když slyšíme uznání veřejnosti, že jsou „Paměťáci přeci jen šikovní hoši a mají udržeti tradice těch, které už netíží pozemské starosti a dřímají svůj klidný sen na čížovském hřbitově, ač některým nebylo ani toho dopřáno a jejich kosti jsou rozneseny na různých bojištích z posledních světových válek. Bratři, je třeba se nad zamyslet a hledět udržet tradici, aby jsme zůstali, čím jsme jindy bývali“. (ze zprávy jednatelské)

Doprovodili jsme br. F. Bláhu čp.22, bývalého starostu obce.

 

1960

Sboru přidělena nová motorová stříkačka. 10. července provedeno aplikační cvičení, spojené s dalšími ukázkami. Žáci provedli svoje cvičení a závodili v pytlích, muži provedli požární útok na vzdálenost 540m, společně se sbory Mlaka a Kožli (za 60 minut). Muži dále předvedli ukázku klasického požárního útoku a dorostenci poté ukázku na 100m s překážkami.

Účast na cvičení v Kožlí a Jemnicích. Pomoc při požáru stohu na Dubí Hoře.

Zemřel dlouholetý jednatel br. Jan Hermach – čestný člen.

 

 

 

Léta 1961 – 1970

 

1961

65 let sboru

Dobrá práce na poli kulturní a společenském. Prováděny preventivní kontroly. Uspořádáno 7 divadelsních představení: 2x v Paměticích, v Drhovli, v Klukách, Záhoří, Oseku a Dobevi. Ve spolupráci s ČSM uspořádány Staročeské máje, což mělo v celém okolí velký obdiv. Účast na dvou požárních soutěžích a zásahu i požáru na Dubí Hoře. Jako každoročně pořádán ples a posvícenská zábava. Požárníci hodnoceni jako nejlepší složka v obci.

Doprovodili jsme naše členy J. Pánovce a J. Sulka.

 

1962

Účast na dvou soutěžích a zásah u požáru v Drhovli. Preventivní prohlídky v obytných domech.

 

1963 – 1965

Činnost zaměřena na školení a výcvik, preventivní prohlídky. Pořádány plesy a posvícenské zábavy.

 

 

1966

70 let sboru

Při oslavách přítomní zástupci sborů Drhovle, Kestřany a Blatná.

Jako každoročně plnění úkolů na úseku PO.

Rozloučili jsme se s F. Němečkem a V. Humpálem.

 

1967

Pokračování v dobré tradici sboru. Účast na Dni požárníků v Písku, na slavnostech v Putimi a Radobytcích. Bylo nám přiděleno vozidlo Tatra 805. Vyhlášeny dva požární poplachy. Uspořádány dvě taneční zábavy. Jednatelem zvolem V.Poklop.

Zemřel Václav Kovář.

 

1968

Na členské schůzi 14.4. navrhuje předseda p.Švec opět oslovování „bratře“, bez rozdílu stáří a vrátit se k názvu „Čížkův dobrovolný sbor hasičů v Paměticích“. Účast na oslavách vzniku ČSR, uctěna památka padlých občanů, vysazeny „lípy svobody“ před hasičskou zbrojnicí. Pomoc při motocyklových závodech v Písku. Dostali jsme novou požární stříkačku PPS 12 namísto PS 8.

Sběr šrotu při železné neděli. Pomoc při požárech kravína v Dobevi, hospodářské usedlosti v Jemnicích a společně s Pískem při požáru lesa. Na výroční členské schůzi byla velmi rušná diskuse.

Noví členové E. Ovčačík, J. Kroupa a J. Viktora.

 

1969

Členská schůze 3.1., cituji zápis . . „po veselé a upřímné diskusi byla schůze ukončena a za všeobecné spokojenosti všech, vypit plný košík piva“.

Velitelem zvolen Miroslav Viktora za br. A. Řehoře, který se odstěhoval do Krašovic. Účast na soutěži v Heřmani. Pomoc při motocyklových závodech na okruhu St. Maliny. Dodávka vody OVPÚ Písek při požáru kravína v Bošovicích, hašení požáru 27.9. ve večerních hodinách u Jiroušků, na Dubí Hoře a v Drhovli.

Zemřeli V. Sulek, J. Chvosta, J. Pešta a bývalý velitel V. Dubský.

 

1970

Uspořádán ples, posvícenská zábava a pěkná hodinka. Dvoudenní zájezd na Znojemské vinobraní. Pomoc při motocyklových závodech v Písku na okruhu St. Maliny a na Ptáčkovně. 8. května vatra na vrchu „Skalnice“ a oslavy 1. máje v Písku. Provedena akce na úklid návsi a okolí kapličky, sběr starého železa (3.100 kg). Námětové cvičení ve formě poplachu na Dubí Hoře a požární soutěž za účasti Pamětic a Dubí Hory.

 

 

Léta 1971 – 1980

 

1971

75 let sboru

Oslavy 11. července za účasti sborů Pamětice, Drhovle, Jemnice, Dubí Hora, PÚ Písek, Kučeř, Velké Nepodřice, Staré Kestřany. Položeny věnce k pomníku padlých bojovníků obou světových válek. Slavnostní průvod na cvičiště a zahájení programu. Po ukončení volná zábava a staročeská veselice v místním pohostinství. Odbahnění rybníka na návsi, oprava kapličky a okolí, preventivní prohlídky, sběr starého železa. Účast na okrskovém cvičení a na poplachovém cvičení v Drhovli. Likvidace požáru 15.5. u F. Strnada na Dubí Hoře.

Účast na pohřbu jednoho z nejstarších členů F. Bláhy, rodáka z Oseka.

Noví členové Václav Přibyl, Zdeněk Hermach.

 

1972

Nebyl schválen plán výstavby nové požární zbrojnice (nutno projektovat dle potřeb sboru). Objekt se bude stavět na Skalce. Zvolena dohlížecí komise na stavbu požární zbrojnice: J.Viktora st., J. Kvěch, F. Lojík, S. Šíma a L. Marek. Pomoc zemědělství při žních a sklizni brambor. Pomoc při požárech – kravín v Kožlí a zemědělská usedlost v Dubí Hoře. Účast na otevření požární zbrojnice v Třebohosticích.

Rozloučení s J. Přibylem, R. Havlíkem a J. Pirným.

 

1973

Zájezd na dva dny na Mělnicko, účast na slavnosti v Oslově. Odznak Vzorný požárník III. získalo dvanáct členů. Pokračování na stavbě požární zbrojnice. Likvidace požáru stodoly u Válků 29. – 30.10. Medaile „Za příkladnou práci“ obdrželi L. Marek, J. Kvěch, V. Poklop a J. Kolář.

12.října tragicky zahynul ve věku 30 let Josef Lojík, aktivní člen sboru, se kterým jsme se rozloučili na hřbitově v Čížově.

 

1974

Na okrskové soutěži v Šamonicích muži obsadili druhé místo, za ukázku zásahu odměněni bouřlivým potleskem diváků. Uskutečněn zájezd do severních Čech. Zásah u požáru na Dubí Hoře. Novým jednatelem zvolen F. Lojík ( V. Poklop odchází do Drhovle) a zároveň zvolen jako delegát na Okresní konferenci. VČS ukončena slovy: „Dokud síla, hleď si díla, by památka po Tobě zbyla“.

Zemřeli V. Doucha a V. Procházka.

 

1975

Žákovské družstvo obsadilo I. místo na okrskové soutěži v Malčicích. Na jejich počest svolána 13.7. veřejná schůze, kde jim bylo poděkováno a podáno pohoštění v hodnotě 500 Kč. Na soutěži v Malčicích zvítězili také muži. Provedeno námětové cvičení na stáje domu čp.10, práce na stavbě požární zbrojnice a vodní nádrže. Odpracováno 100 hodin při vyklízení požářiště v objektu JZD – stodola čp.17.

Medaile „Za věrnost“ 20 let obdrželi Hanuš, Kovář, Čarek, Šíma, Pechlát, Barcal, za 30 let Hermach st.

 

1976

80 let založení sboru

Otevření nové požární zbrojnice 11.7. za účasti sborů Mirotice, Radobytce, Krašovice, Drhovle, Třebkov, Velká Turná a Malčice. Program: slavnostní schůze, čestná stráž u pomníku a praporu (praporečník J. Kroupa), výstavka v klubovně, ukázka zásahu se starou stříkačkou, taneční zábava na přírodním parketu. Účast na otevření požární zbrojnice v Bernaticích, na okrskové soutěži v Třebkově, muži i žáci 1. místo, navíc žáci v jednotlivcích 1. a 2. místo. Na VSČ poděkování členům a JZD za pomoc při stavbě požární zbrojnice.

Členská základna 33 členů činných, 39 přispívajících, 12 žáků pod vedením p.Gromettbauera.

Zemřel V. Váca.

 

 

 

 

1977

Za přispění žen vylepšena klubovna (záclony a pod.) Vysázeno stromořadí kolem požární zbrojnice a provedena celková úprava terénu. Slavnostní schůze u příležitosti oslav 75.let Jana Koláře a 50. let Jana Hrbka. Oba obdrželi čestná uznání a dárkové balíčky.

Na okrskové soutěži v Drhovli muži a dorost 2. místa v jednotlivcích muži 1. a 3. místo, dorost 1. a 2. místo. Účast na 95. výročí sboru v Miroticích. Vzorný požárník II. J.Hanuš,

J. Hrbek a V. Přibyl, medaile za věrnost 50 let F. Bláha, V. Švec a J. Čacha.

Zemřeli F. Barcal a F. Bláha.

 

1978

Někteří členové nepracují, udělat pohovor, popř. vyloučit. Slabá účast na členských schůzích. Prováděno školení v rámci Výcvikového roku, pomoc při žních, účast na okrskové soutěži na Dubí Hoře. Novým předsedou Ladislav Marek (Vojtěch Švec místopředseda).

Účast na pohřbu Václava Kroupy.

 

1979

Zájezd na vinobraní do Znojma. Nový jednatel Libor Liška. Preventivní prohlídky, ples, sběr šrotu, pomoc zemědělství. Provedena oprava požárního vozidla, doporučeno opravit také starou ruční stříkačku. Muži se umístili na 3. místě při okrskové soutěži v Mladoticích. Likvidace požáru lesíka na Skalnici. Na VČS oceněni „Za příkladnou práci“ F. Lojík, J. Viktora, Čestné uznání ÚV V. Švecovi. Kulturní vložka mládeže byla oceněna nadšeným potleskem.

Členská základna 34 činných, 54 přispívajících členů.

 

1980

Pořádání plesů a oslav MDŽ, 24.5. jsme uspořádali okrskovou soutěž, 21.6. sraz rodáků. Ze zprávy jednatelské . . . i tento náročný úkol se podařilo přes všechny potíže zvládnout s velice kladným výsledkem. O tom jistě svědčily slzami zalité oči rodáků, kteří se loučili s vřelými díky požárníkům za to, že jim umožnili tímto způsobem se sejít s druhy svého mládí, mohli si prohlédnout, co se v jejich rodné vsi změnilo za poslední roky a s ubezpečením, že pokud budou živi a zdrávi, rádi se zúčastní dalšího srazu . . .

Oslava zlaté svatby našeho dlouholetého funkcionáře a zasloužilého člena sboru p. Vojtěcha Švece s předáním daru od sboru. Prováděny preventivní prohlídky, školení členů, sběr šrotu a brigády v zemědělství.

Rozloučili jsme se s dlouholetým členem Janem Hrbkem.

 

 

 

Léta 1981 – 1990

 

1981

Uskutečněny dvě společenské zábavy. V okrskové soutěži na Dubí Hoře se družstva mužů umístila na 2. a 3. místě. Při zvelebování obce odpracováno 520 hodin, na pomoc zemědělství 255 hodin, při údržbě techniky, výzbroje a výstroje 170 hodin.

Rozloučili jsme se s dlouholetým členem Janem Kolářem.

 

 

 

 

 

1982

Účast na okrskové soutěži v Šamonicích. Preventivní kontroly, brigády, tradiční společenské zábavy.

Na VČS 11.12. předána vyznamenání „Za příkladnou práci“ p. Hermachovi st. a A.Marouškovi. Čestná uznání Bláha J., Lojík F., Kroupa J., Liška L..

 

1983

Oslava 80 let bývalého předsedy p. Švece a 70 let p. Čarka. Pořádání tradičního plesu, sběr, šrotu, brigády. Na okrskové soutěži muži na 2. místě. Po celý rok pořádáno školení dle Výcvikového roku.

 

1984

Společně se svazáky uspořádány staročeské máje, tradiční ples a posvícenská zábava, oslava MDŽ. Brigády na zvelebení obce (stavba autobusové čekárny), pomoc v zemědělství, preventivní prohlídky a školení. Družstvo mužů se v okrskové soutěži na Dubí Hoře umístilo na pěkném 2.místě.

Rozloučili jsme se s dlouholetými členy J. Čachou a F. Bláhou.

 

1985

Na okrskové soutěži v Drhovli se muži umístili na 2. místě. Uspořádání tradičních zábav, preventivní činnost, brigády a školení.

Zemřel dlouholetý člen a předseda sboru Vojtěch Švec. Místopředsedou zvolen p. Kovář.

 

1986

90. výročí založení sboru a setkání rodáků.

Tomu předcházela usilovná práce na zvelebení obce, oprava místního pohostinství s vybudováním nového sociálního zařízení. Příprava přírodního parketu a posezení s účastníky. Opravu staré požární stříkačky zajistili mladí členové sboru, pozadu nezůstaly ani ženy s přípravou kulturního programu pro děti a zhotovením krojů pro mládež. Vlastní oslava byla velmi zdařilá. Družstvo mužů zvítězilo na okrskové soutěži v Malčicích a postoupilo do okresní soutěže. Na VČS obdrželi čestné uznání V. Kvěch, J. Vitora st., J. Bláha, J. Kovář, L. Liška, J. Kroupa, V. Přibyl, V. Hermach, J. Motejzík, J. Kvěch a L. Marek.

Rozloučili jmse se s dlouholetým členem A. Marouškem.

 

1987

Pořízení vlastního přírodního parketu. Pořádání staročeských májů, při kterých příliš nepřálo počasí. Muži získali 2. místo na okrskové soutěži v Drhovli.

Zemřel dlouholetý člen V. Pechlát.

 

1988

Uspořádán požární ples, oslavy MDŽ, na přírodním parketu 4 zábavy a posvícenská zábava. Pomoc při úklidu návsi, opravě veřejného osvětlení, při výstavbě zdravotního střediska a MNV v Drhovli.

Druhé místo na okrskové soutěži v Šamonicích. Prováděno školení v rámci Výcvikového roku. Velitelem sboru zvolen Libor Liška, jednatelem Valentin Horba.

 

1989

Zhotoveny lavičky k parketu, nakoupeny míče na fotbal a volejbal a síť. Uspořádány staročeské máje. Pro členy zajištěn zájezd do Prahy. Promítnutí 4 celovečerních filmů. První místo mužů na okrskové soutěži, následně páté místo na okresní soutěži v Protivíně.

1990

Přejmenování ZO SPO na Sbor dobrovolných hasičů v Paměticích a nové pojmenování funkcionářů (starosta). Přijetí nových členů: L. Marek ml., A. Lišková, I. Švaříčková, J. Bláha ml., J. Vejšický, J. Pechlátová, M. Horbová a M. Kroupová. Ze sboru Novosedly přestoupil J. Limberger. Na VČS  poděkování za práci pánům Masojídkovi, Krákorovi, Kuntovi, Limbergerovi, Misturovi, Voldánovi a dalším. Za odstupujícího L. Marka zvolen starostou Bláha Jiří st., jednatelem Kroupa Jiří.

Zemřel člen Jaromír Liška.