Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru od roku 1991 až dosud

4. 8. 2009

1991

Na začátku roku uspořádán tradiční ples. Sboru byla svěřena do péče nová technika – AVIA 30 DVS 12. Za spolupráci všech občanů a obecního úřadu byla provedena oprava kapličky na návsi, při níž byla zhotovena nová střecha, omítka a vyměněna okna a dveře.

V tomto roce oslavil sbor 95 let trvání, při němž byla posvěcena nová stříkačka, jejím kmotrem byl Václav Valshar. Uspořádán sraz rodáků, který měl velký úspěch. Na kulturním poli zorganizoval sbor 4 zábavy na přírodním parketu a oslavili jsme společně Silvestra. Dobrá práce byla zhodnocena na výroční valné hromadě.

Přijat nový člen Jiří Kinkor.

Rozloučili jsme se se členem Jaroslavem Viktorou.

 

1992

Před uzavřením pohostinství jsme uspořádali zatím poslední hasičský ples. Byla upravena náves a s mládeží ze širokého okolí jsme uspořádali staročeské máje. Zorganizovali jsme posvícenskou zábavu a další čtyři na přírodním parketu. Na výroční valné hromadě byly zhodnoceny nemalé úspěchy v činnosti, i když ze zdravotních důvodů odstoupil starosta Jiří Bláha, novým starostou byl zvolen Jiří Kroupa.

Naše řady opustili přispívající členové Ludmila Hermachová a Václav Maroušek.

 

1993

Toto období bylo poznamenáno uzavřením hospody, takže kulturní a spolková činnost zákonitě utrpěla. Se situací jsme se však nesmířili a začali ve spolupráci s obecním úřadem připravovat adaptaci zbrojnice na obchod a výčep, aby se měli členové kde scházet. Vesnice ale žila dál a my s ní, obnovili jsme tradici „chození po hnetinkách“.

 

1994

Dokončili jsme svépomocí rekonstrukci staré hasičské zbrojnice a přestěhovali veškerou techniku a materiál. Bylo navázáno na tradici soutěží a návštěv sboru. Naše družstvo s úspěchem soutěžilo v Předoticích a Boudách. Při příležitosti Konopické, uspořádané tamními hasiči, navštívila většina členů společně Dobev.

21.8. vznikl oheň u p.Hermacha. Při zásahu se sbor výborně osvědčil a členové dle svých možností poskytli další pomoc při následných pracích. Ve sbírce na pohořelé vybral sbor od obyvatel vesnice necelých 20 tisíc korun. Podle toho se dá říci, že se u nás stále naplňují myšlenky hasičství a myslím, že máme být na co hrdi.

Při VČS byl zvolen nový výbor pro řádné volební období.

Opustila nás přispívajícíc členka Kateřina Švecová.

 

1995

Uspořádán první slet čarodějnic za velkého zájmu členek a ostatních žen v obci. Sbor  zasahoval při požáru skladu píce v Dubí Hoře. Prováděna  údržba techniky, úklid obce. Setkání rodáků mělo velký úspěch. Starostou sboru opět zvolen Jiří Bláha st.

V tomto roce jsme se naposled rozloučili s přispívajícími členy Anežkou Marouškovou, Vítem Lechnýřem, Václavem Marouškem a Josefem Vláškem.

 

1996

30.4. byl uspořádán druhý ročník sletu čarodějnic. V tomto roce byla navázána družba s SDH Hovorany.

Činnost sboru v tomto roce byla ve znamení zajištění oslav 100. výročí založení sboru, které se konaly dne 6. července.

Zúčastnilo se na 300 účastníků, mezi nimi i sbory z Velké Turné, Zlivic, Zvíkovského Podhradí , Dubí Hory, Drhovle, Křenovic, Kožlí, Ostrovců a Malčic.

Součástí oslav byl slavnostní průvod, uctění památky zesnulých, mše a ukázka hasičské techniky.

Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěže v Podolí a v Kožlí, kde se umístili na 1. místě. V Malé Turné potom 2. místo.

 

1997

Dne 30.4. se konal 3. ročník sletu čarodějnic. Tato akce je míněna jako poděkování ženám členů sboru.

Návštěva sboru z Hovoran spojená s návštěvou pivovaru Protivín, výstavou „Země živitelka“ a přátelským posezením byla základním kamenem družby obou sborů.

Sbor uspořádal sbírku na pomoc postiženým záplavám na Moravě.

Z pokladny sboru činil dar 3000,-Kč. Členové z vlastních prostředků darovali 3800,-Kč.  Celkem bylo odesláno 6800,-Kč.

V průběhu roku byly provedeny tři technické zásahy.

Za členy sboru byli v tomto roce přijati: Kovář František, Kovář Pavel, Procházka Ladislav, Voldán Jiří, Voldán Marek, Liška Tomáš, Pechlát Václav ml., Hermach Vladislav ml., Mistura Josef a Bartošek Radek.

Na poslední cestě jsme doprovodili bratra Ladislava Marka a Stanislava Šímu.

 

1998

V období vánočních svátků se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenise, který počtem účastníků (více než 30) svým způsobem zaskočil organizátory. Soutěž byla organizována vylučovacím způsobem. Vítězem tohoto prvního turnaje se stal Jaroslav Motejzík.

Dne 21.2. se skupina našich členů zúčastnila plesu v Hovoranech. V měsíci březnu se uskutečnilo „pečení prasete“ za účasti členů SDH Křenovice. Své tradiční místo v životě obce a sboru má velikonoční pomlázka a „slet čarodějnic“, který se těší velké oblibě v okolí. Za zmínku stojí i účast z družebních Hovoran. V tomto období se konal ples obecního úřadu na Dubí Hoře, kde náš sbor přispíval finanční částkou do tomboly a následně na setkání důchodců tančili zástupci sboru besedu, jako příspěvek do programu pro důchodce a současně pozvání na staročeské máje.

Co do významu a rozsahu nejvýznamnější akcí sboru bylo pořádání staročeských májů. To, že se podařilo obsadit a nacvičit besedu ve čtyřech kolonách svědčí o zájmu mládeže nejen  z obce, ale i okolí, bez kterých by nebylo možno tuto slavnost uskutečnit. Příprava a vlastní zajištění celé akce, včetně úklidu obce, si vyžádala mnoho volného času organizátorů a účinkujících. O tom, že se máje staly tradicí obce svědčí i zájem tisku okresu a kraje o tuto slavnost, připomínající historii venkova a počet návštěníků, kteří se přišli podívat a to i přes ne příliš ideální počasí.

V měsíci červnu jsme se zúčastnili hodů v Hovoranech, kam nás pozval SDH této obce. Ten kdo se této slavnosti zúčastnil, prožil příjemný víkend s tradicemi moravské obce.

V roce 1998 se náš SDH přihlásil do soutěže o Pohár hasičů okresu Písek, kde naše soutěžní družstvo obsadilo krásné 12. místo v celkovém pořadí z 30-ti účastníků. Kladem je dále skutečnost, že jsme schopni sestavit dvě soutěžní družstva, která jsou si rovnocenná.

V průběhu roku k nám přestoupil z SDH Drhovle Hanuš Jan ml. a přijali jsme dvě nové členky: Idu Bláhovou a Janu Kroupovou. Do sboru a celé obce vstoupil dne 15.9.1998 smutek, kdy podlehl těžké nemoci náš dlouholetý člen pan Josef Kvěch.

 

1999

V období mezi vánočními svátky se uskutečnil 2. ročník turnaje ve stolním tenisu, který přispěl k příjemnému prožití tohoto období.

V měsíci březnu členové sboru vytvořili dvě kolony a zúčastnili se hasičského plesu v Putimi, kde předtančili „Staročeskou besedu“. Další významnou společenskou akcí v tomto období bylo konání plesu na Dubí Hoře, pořádaného obecním úřadem, kam sbor přispíval do tomboly částkou 500,-Kč. Již tradiční akcí sboru je organizace „Sletu čarodějnic“. Tento ročník nezůstal co do nápaditosti žen nijak pozadu, naopak svojí rekordní účastí 30-ti aktérek nejen z obce, ale i okolí ukázal, že se stal tradicí.

Dne 15.5. se uskutečnil 1. ročník v nohejbale – PAMĚTICE CUP, kterého se zúčastnilo pět tříčlenných družstev. Předpokládejme, že tak byl položen základní kámen nové tradiční akci. Ve dnech 15.-17.10.1999 se uskutečnila návštěva přátel SDH z Hovoran. V rámci této návštěvy mohli účastníci prožít atmosféru výlovu rybníku v Putimi, seznámit se s tradicí pasování na rybáře, ale i s památkami města Písku.

V měsíci září byl proveden technický zásah – čepání vody z rybníka v Chlaponicích, dle požadavku obecního úřadu.

V roce 1999 se náš SDH přihlásil do soutěže o Pohár hasičů okresu Písek. Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěže v Lomu konané dne 24.4., kde obsadilo 1. místo. Na soutěži v Předoticích, konané dne 3.7. obsadilo mladší družstvo 2. místo. V průběhu sezóny nebyly ovšem pouze úspěchy, ale i zklamání, např. z účasti na Hradišti, kde bylo družstvo diskvalifikováno.

Průběžně v období celého roku byla prováděna činnost související s údržbou a ošetřováním techniky, jakož i preventivní činnost na úseku požární ochrany.

V průběhu roku vystoupili ze sboru Jiří Vejšický, Jan Mála a Josef Mistura.

 

2000

Počátek roku byl, stejně jako v minulých letech, ve znamení konání hasičského plesu.

Další významnou společenskou akcí v tomto období bylo konání plesu na Dubí Hoře, pořádaného obecním úřadem, kde se členové sboru podíleli na jeho zajištění a organizaci.Velikonoční pomlázka a další již tradiční akcí sboru je organizace „Sletu čarodějnic“. Tento ročník předčil co nápaditostí žen, ale i počtem zúčastněných - 40 žen všech věkových skupin – všechna očekávání.

Dne 19.8. se uskutečnil 2. ročník v nohejbale – PAMĚTICE CUP, kterého se zúčastnilo pět tříčlenných družstev.

Rok 2000 byl  ve znamení organizace a příprav na setkání rodáků, jako hlavní události v činnosti sboru na úseku společenského života obce. Jako součást tohoto slavnostního odpoledne bylo vysazení lípy „tisíciletí“  nejvzdálenějším rodákem, panem Vaisharem, který žije ve Švýcarsku. Přes ne příliš nakloněné počasí proběhla celá akce ke spokojenosti všech, kteří se  rozhodli prožít den v blízkosti přátel a kamarádů z mládí.

V měsíci srpnu se uskutečnila návštěva Hovoran u příležitosti slavnostního otvírání hasičské zbrojnice.

V měsíci září sbor uspořádal hasičskou soutěž v Paměticích za účasti družstev, umístěných v pořadí

muži: Pamětice 1, Pamětice 2, Kestřany 1, Kestřany 2, Lom

ženy: Kestřany

děti:  Pamětice

V roce 2000 se sbor přihlásil do soutěže o Pohár hasičů okresu Písek. Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěží v Semicích, Hrazánkách, Oslově, Hradišti.

Příprava, o zaujetí a chuť po vítězství omlazeného družstva a pravidelný nácvik před jednotlivými soutěžemi se zúročily v podobě celkového 10. místa z 29 soutěžících družstev. Nelze také opomenout účast na okrskové soutěži v Bošovicích.

Kromě toho jsme se zúčastnili v měsíci červnu se starou stříkačkou na 115 výročí sboru SDH Kestřany a ve dnech 23.-25.6. memoriálu bratra Piskače v Černovicích. Před touto akcí byla provedena rozsáhlá oprava stříkačky, včetně nátěru.

V něsíci dubnu projednal výbor sboru a následně členská schůze žádost bratra Hermacha Vladislava st. o zproštění funkce hospodáře sboru ze zdravotních důvodů. Po projednání převzala celou agendu sestra Alena Lišková s tím, že bratr Hermach i nadále zůstává členem výboru.

V tomto roce byl přijat za člena bratr Martin Hermach a Ondřej Liška.

V měsíci červnu zahalil celou obec smutek na náhlým úmrtím bratra Josefa Pechouška, který skonal ve věku 43 let. Dne 27.12. nám zesnul dlouholetý člen sboru – bratr Jaroslav Čarek.

 

2001

Na počátku roku byl uspořádán tradiční hasičský ples. V měsíci březnu se někteří naši členové  zúčastnili plesu na Dubí Hoře, pořádaného obecním úřadem, kde se i v tomto roce podíleli na jeho zajištění a organizaci.

Již tradiční událostí sboru bylo uspořádání „Sletu čarodějnic“. Nápaditost žen je nevyčerpatelná a nám zbývá jen vyslovit poděkování za originalitu, nápady a příjemnou zábavu.

Rok 2001 byl ve znamení 105. výročí založení sboru. Oslav se zúčastnili sbory z Hovoran, Velké Turné, Kestřan, Malčic, Škvořetic, Dubí Hory, Drhovle a Křenovic.

Celé odpoledne se neslo ve znamení ukázek vývoje hasičské techniky od nejstarší až po nejmodernější, která se používá v současné době.

V tomto roce bylo odpracováno k zvelebení obce přes 310 brigádnických hodin a to zejména v souvislosti s přípravou výročí sboru.

V roce 2001 se sbor přihlásil do soutěže o Pohár hasičů okresu Písek. Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěží v Podolí I, Hradišti, Milevsku, Protivíně, Kestřanech a Ražicích.

Družstvo důstojně reprezentovalo obec a celkové deváté místo z 24 soutěžících družstev je toho důkazem.

Dále se sbor zúčastnil oslav 95. výročí sboru v Malčicích.

Ke konci roku odstoupil z funkce starosty sboru Jiří Bláha st. a v této funkci jej nahradil Valentin Horba.

Dne 26.-27. března se naše zásahová jednotka podílela na likvidaci požáru v Brloze.

V měsíci listopadu se členové sboru rozloučili a doprovodili na poslední cestě paní Pechlátovou, přispívající členku sboru.

 

2002

Dne 12.1.2002 se uskutečnil již tradiční ples s bohatou tombolou účastníků plesu.

Měsíc únor byl ve znamení vyklízení pasek v lese a tím získání finačních prostředků pro sbor.

Další významnou společenskou událostí bylo konání plesu na Dubí Hoře, pořádaného  obecním úřadem, kde se i letos členové sboru podíleli zejména na jeho zajištění a organizaci.

V měsíci dubnu se uskutečnil již tradiční „Slet čarodějnic“.

Brigádnická činnost byla zaměřena na úklid návsi, údržbu zeleně a rozvoz sněhovek počátkem zimního období.

V květnu někteří z nás navštívili při jednodenním zájedu, pořádaném obecním úřadem, Pamětice na Moravě. Den strávený mezi příjemnými a přátelskými lidmi, kteří nám připravili krásné prostředí, zůstává krásnou vzpomínkou. Stejně jako návštěva v Hovoranech počátkem prosince.

V tomto roce sbor uspořádal dne 31.8. poprvé dětský den, který se vydařil díky obětavosti organizátorů, ale i sponzorských darů.

V roce 2002 podařilo zapojit do činnosti sboru děti a vytvořit z nich soutěžní družstvo.

Soutěžní družstva se zúčastnili okrskové soutěže na Dubí Hoře, kde muži obsadili 1. a 2. místo a děti 1. místo. Dále jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Předoticích, kde muži obsadili 1. a 4. místo a děti 1. místo.Dětské družstvo se dále zúčastnilo soutěže dětských sborů v Čimelicích kde obsadilo 6. místo a celostátní hry „Plamen“, kde obsadilo velmi pěkné 12.místo a v doprovodné soutěži CTIF celkově 2. místo.

V tomto roce byl realizován záměr provedení rozsáhlé opravy karoserie u Avie. Na tuto opravu uvolnil obecní úřad částku přesahující 30 000 Kč.

Dne 1.5. byla zásahová jednotka povolána k požáru v objektu ZD v Drhovli..

V měsíci srpnu postihly celou republiku, včetně okresního města Písku a okolí rozsáhlé záplavy, které nemají v historii obdoby. Na odstranění následků povodní se aktivně podílel i náš sbor. Jednalo se především o pět dní čerpání vody v různých částech okresního města.

Dále bylo v souvislosti s velmi deštivým rokem provedeno devětkrát čištění studní v Brloze, Paměticích a v Drhovli.

V souvislosti s povodněmi byla uspořádána sbírka, jejíž výtěžek by zaslán obci Putimi.

V tomto roce došlo ke změnám ve výboru SDH, kdy Jiří Bláha ml. odstoupil z funkce místostarosty sboru a nahradil jej Libor Liška.

V roce 2002 se naše členská základna rozšířila o několik nových členů – Hackerschmied Jaroslav, Michaela Bláhová, Veronika Kinkorová, Monika Kinkorová, Adéla Motejzíková, Jakub Limberger, Jan Charvát, Zdeněk Charvát,  Marek Pravda, Zdeněk Pravda.

 

2003

Na počátku roku byl uspořádán tradiční hasičský ples. Mezi tradiční činnosti na kterých se sbor podílí je příprava a úklid sálu po obecním plesu na Dubí Hoře, velikonoční pomlázka a „Slet čarodějnic“. S touto událostí jsou spojeny práce související s přípravou, vlastním stavěním máje a úklidem obce.

Brigádnická činnost byla zaměřena na práce v lese, celoroční úklid obce a na přípravu uspořádání okrskové soutěže.

V rámci posledně jmenované akce, nás navštívili občané z Pamětic na Moravě, jejichž soutěžní družstvo se zapojilo do soutěžního klání v požárním útoku. Naše družstvo mužů obsadilo 2. místo a soutěžní družstvo dětí 1. místo. Dále jsme se zúčastnili soutěže v Šamonicích a v Kestřanech.

Počátkem roku byla zásahová jednotka povolána  ke dvěma zásahům. Jednalo se o požár na pile v Brloze a o požár v rodinném domku na Mlakách.

V měsíci listopadu nás navštívili členové sboru z Hovoran.

V roce 2003 přestoupili ze sboru v Drhovli Charvát Zdeněk a Věra Charvátová a do sboru vstoupila Pavlína Pechlátová.

V tomto roce jsme se rozloučili se třemi našimi dlouholetými členy – Bohuslavem Málou, Janem Hanušem a Vladislavem Hermachem.

 

 

 

2004

Dne 10.1.2004 se uskutečnil tradiční ples sboru s bohatou tombolou z příspěvků účastníků plesu. V jarním období se členové sboru podíleli na přípravě sálu a úklidu po obecním plesu na Dubí Hoře, velikonoční pomlázce a „Sletu čarodějnic“. V návaznosti na tyto akce proběhly práce související s přípravou, stavěním máje a úklidem obce.

Dne 6. března byl uspořádán zájezd na muzikál Rebelové do Prahy.

O prazdninách sbor uspořádal dětský den a následně turnaj v nohejbale.

V měsíci srpnu jsme navštívili družební sbor v Hovoranech.

Brigádnická činnost byla zaměřena na práce v obecním lese, na úklid obce, rozmístění, opravu a výrobu nových sněhovek.

V tomto roce se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v Drhovli, kde soutěžila dvě družstva mužů a soutěžní družstvo dětí. Dále jsme se zúčastnili soutěže v Malčicích.

Zásahová jednotka zasahovala u požáru rodinného domu v Dubí Hoře.

V roce 2004 jsme přijali do sboru dva nové členy – Františka Brodu a Lenku Pravdovou.

Na poslední cestě jsme doprovodili bratra Pirného a přispívající členky paní Viktorovou a Šimovou.

 

2005

Rok 2005 jsme začali 2. ledna uspořádáním turnaje ve stolním tenisu. Dále v lednu následoval tradiční hasičský ples.

30. dubna byl uspořádán letos již 11. slet čarodějnic. Součástí sletu čarodějnic bylo i stavění máje a jeho hlídání.

4. června se sbor zúčastnil návštěvy v Paměticích na Moravě. Tradiční pohostinnost a vlídné příjetí našich přátel z Moravy vedlo k tomu, že se všichní bavili až do pozdních nočních hodin.

16. července sbor uspořádal setkání rodáků a přátel obce Pamětice, které se konalo za velmi hezkého a teplého počasí. Příprava tohoto setkání probíhala již od začátku roku. Dohledání adres rodáků, výroba pozvánek a pamětních listů, jakož i stavění parketu, lavic, stanů, podia pro muzikanty, nácviku staročeské besedy, příprava sálu na Dubí Hoře, výstava dobových  předmětů v nové hasičské zbrojnici a nakonec i realizace samotné akce vyžadovala od většiny členů nemalé úsilí.

V měsíci srpnu se někteří naši členové zúčastnily oslav 130. výročí založení sboru v Hovoranech na Moravě, kde se mimo jiné i zapojili do soutěžního klání v požárním útoku a změřili tak své síly s místními sbory.

Dále se náš sbor zúčastnil též oslav 110. výročí založení sboru ve Velké Turné a 120. výročí založení sboru v Kestřanech.

V měsíci říjnu sbor uspořádal posvícenskou zábavu.

Dne 17.12. byl uspořádán v tomto roce již druhý turnaj ve stolním tenisu.

V roce 1993 sbor přišel o hasičskou zbrojnici Na Skalce , která byla přebudována na obchod a pohostinství. Od této doby byla využívána stará hasičská zbrojnice na návsi, která však svou velikostí dokázala pojmout pouze požární vozidlo. Ostatní věci jako parket a lavice byly uskladněny různě po stodolách a stará hasičská stříkačka v hasičské zbrojnici v Brloze. Proto bylo v tomto roce po dohodě s obecním úřadem v Drhovli a s využitím finanční dotace za druhé místo v soutěži o vesnici roku rozhodnuto, zvětšit stávající hasičskou zbrojnici přístavbou. Práce na stavbě začala 1. dubna a nová přístavba byla slavnostně otevřena 16. července při příležitosti setkání rodáků. Na této stavbě bylo odpracováno členy sboru 2061 brigádnických hodin a téměř každý člen sboru se na výstavbě dle svých možností podílel. Jako odměnu pro všechny členy i nečleny sboru, kteří se na výstavbě podíleli byla uspořádána zábava spojená s opékáním prasete.

I přes velkou časovou náročnost při výstavbě hasičské zbrojnice a při pořádání setkání rodáků byla po celý rok prováděna brigádnická činnost dle požadavků a potřeb obecního úřadu. Jednalo se například o poražení nemocných lip Na Skalce, úprava prostranství po likvidaci váhy u kapličky, sečení návsi, hrabání listí, roznesení a výroba nových sněhovek na Mlaka.

V tomto roce se sbor zúčastnil okrskové soutěže na Dubí Hoře, kde společně se soutěžním družstvem Dubí Hory obsadil první místo. Dále se soutěžní družstvo zúčastnilo soutěže v rámci oslav 120. výročí založení SDH v Kestřanech.

Zásahová jednotka letos nebyla povolána k žádné události. Na podzim bylo z grantu, který vyhlásil krajský úřad na podporu zásahových jednotek obcí, zakoupeno deset kusů pracovních oděvů, deset párů zásahové obuvi a plovoucí čerpadlo.

 

V tomto roce žádný nový člen nepřistoupil a ze sboru vystoupil Jiří Voldán.

V měsíci říjnu došlo ke změnám ve výboru, kdy za starostu sboru byl zvolen Libor Liška, místostarostou Valentin Horba, velitelem Vladislav Hermach ml., jednatelem Jiří Bláha ml., a předsedou kontrolní a revizní rady sboru Vladislav Hermach st., ten přebral funkci od 1.1.2006. V měsíci prosinci došlo ke změně také na funkci pokladníka sboru, kdy k 1.1.2006 byl do této funkce zvolen Radek Bartošek.

 


Funkcionáři sboru od založení v roce 1896

 

starosta (předseda) sboru:

 

                                   1896 – 1911                           František Bláha čp. 26

                                   1911 – 1926                           František Bláha čp. 10

                                   1926 – 1933                           František Čížek

                                   1933 – 1978                           Vojtěch Švec

                                   1978 – 1990                           Ladislav Marek

                                   1990 – 1992                           Jiří Bláha st. čp. 22

                                   1992 – 1994                           Jiří Kroupa

                                   1994 – 2002                           Jiří Bláha st. čp. 22

                                   2002 – 2005                           Valentin Horba

                                   2005 – 2007                           Libor Liška

                                   2007 - dosud                          Jiří Bláha ml. č.p. 22 

 

velitel sboru:                 1896 – 1899                           Alois Procházka

                                   1899 – 1919                           František Hermach

                                   1919 – 1921                           Josef Jelínek

                                   1921 – 1926                           František Bláha čp. 17

                                   1926 – 1932                           Václav Kovář

                                   1932 – 1934                           Václav Dubský

                                   1934 – 1935                           Václav Doucha

                                   1935 – 1946                           Václav Kovář

                                   1946 – 1955                           Jan Kolář

                                   1955 – 1958                           Jan Čacha

                                   1958 – 1966                           Jan Hanuš

                                   1966 – 1968                           Jan Procházka

1968 – 1969                           Alois Řehoř

1969 – 1973                           Miroslav Viktora

1973 – 1988                           Josef  Kvěch

1988 – 1995                           Libor Liška

1995 – 2005                           Jiří Limberger

2006 – dosud                          Vladislav Hermach ml.

 

jednatel sboru:             1896 – 1902                           Alois Hoch

                                   1902 – 1903                           Josef Koudelka

1903 – 1908                           Josef Bláha čp. 44

1908 – 1926                           František Čížek

1926 – 1928                           František Bláha čp. 46

1928 – 1933                           Vojtěch Švec

1933 – 1960                           Jan Hermach

1960 – 1967                           Frantšiek Barcal

1967 – 1974                           Václav Poklop

1974 – 1980                           František Lojík

1980 – 1988                           Libor Liška

1988 – 1990                           Valentin Horba

1990 – 1998                           Jiří Kroupa

1999 – 2005                           Ing. Jiří Voldán

2005 – 2007                          Jiří Bláha ml. čp. 22

2007 - dosud                          Jiří Bláha st. č.p. 22 

 

pokladník sboru:          1896 – 1924                           Josef Doucha

                                   1924 – 1933                           Václav Doucha

                                   1933 – 1958                           František Němeček čp. 1

                                   1958 – 1959                           Vladimír Vlášek

1959 – 1978                           Jan Kolář

1978 – 1989                           Jan Hanuš st.

1990 – 2000                           Vladislav Hermach

2000 – 2005                           Alena Lišková

2006 – dosud                          Radek Bartošek